Kurs dobrze obrany

Chciałbyś dokształcić pracowników w zarządzaniu finansami w Microsoft Dynamics AX 2012 R3? A może widzisz konieczność zaktualizowania wiedzy swoich pracowników – fizjoterapeutów i lekarzy – w zakresie współcześnie stosowanych metod diagnostyki obrazowej? Sprawdź, na jakie wsparcie w sektorze szkoleń możesz liczyć dzięki Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Zachodniopomorskiego.

O konkurencyjność swojej firmy na rynku pracy trzeba stale zabiegać. Stabilną pozycję zapewni tylko nieustanny rozwój i błyskawiczne reagowanie na zmieniającą się koniunkturę w sektorze, w którym działa firma. W oferowanych w obecnej perspektywie finansowej szkoleniach, kursach lub usługach doradczych to przedsiębiorca ma być najważniejszy. Gwarantuje mu to Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych (PSF), na Pomorzu Zachodnim wspierany w ramach działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego RPOWZ 2014-2020.

 

Sięgnij po wsparcie w ramach działania 6.1 RPOWZ Czekają na ciebie usługi: • szkoleniowe: szkolenia otwarte, zamknięte, wewnętrzne, zewnętrzne • rozwojowe o charakterze zawodowym: kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, inne kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji • e-learningowe: szkolenia synchroniczne i asynchroniczne (odbywające się w czasie rzeczywistym i niewymagające jednoczesnej obecności ucznia i szkolącego, kontakt odbywa się np. pocztą elektroniczną) • inne: usługi doradcze, coaching, mentoring, studia podyplomowe, projekt zmiany

 

Ten nowy model finansowania szkoleń kładzie nacisk na popytowe podejście w sektorze usług rozwojowych, czyli służących nabyciu, utrzymaniu lub podniesieniu wiedzy, umiejętności bądź kompetencji przedsiębiorców i ich pracowników. Dla przypomnienia – w poprzedniej perspektywie oferta szkoleń była najpierw przygotowywana przez firmy szkoleniowo-doradcze, dopiero później rekrutowano na te szkolenia uczestników. W konsekwencji usługi szkoleniowe nie zawsze odpowiadały faktycznym i często bardzo indywidualnym potrzebom pracowników konkretnego przedsiębiorstwa.

Jeśli chcesz podnieść kompetencje, kwalifikacje, umiejętności swoje i swoich współpracowników, będziesz mógł skontaktować się z Operatorem Podmiotowego Systemu Finansowania działającym na terenie województwa zachodniopomorskiego. Stosowne informacje na ten temat Operatora dostępne są w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie oraz na stronach internetowych www.rpo.wzp.pl i www.wup.pl.

Bezpośrednio w biurze Operatora lub online wypełniasz formularz rekrutacyjny, w którym przekażesz podstawowe informacje o swojej firmie. Dotyczą one m.in.:

  • rodzaju działalności gospodarczej
  • prowadzenia działalności (lub nie) w preferowanych branżach bądź sektorach wskazanych w „Wykazie inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego”
  • wielkości przedsiębiorstwa i liczby pracowników, którzy będą objęci wsparciem
  • sytuacji ekonomicznej firmy.

Po złożeniu wymaganej dokumentacji Operator przygotuje umowę uczestnictwa w projekcie. Z chwilą jej podpisania przedsiębiorca otrzymuje indywidualny numer identyfikacyjny (tzw. ID wsparcia), który umożliwia mu zapisanie się na wybrane usługi rozwojowe w Bazie Usług Rozwojowych (BUR): www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl, prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Wybór usług rozwojowych, na które można otrzymać dofinansowanie ze środków EFS, odbywa się wyłącznie przy wykorzystaniu przedmiotowej Bazy.

W Bazie znajdują się informacje o ofercie szkoleń, kursów czy usług doradczych w 21 obszarach tematycznych, takich jak np.: ekologia, informatyka, finanse, medycyna czy motoryzacja. Każdy z nich segreguje szkolenia na bardziej szczegółowe, np. w ekologii są wydzielone: edukacja ekologiczna, inżynieria środowiska, monter urządzeń energii odnawialnej i ochrona środowiska. Wpisując dany obszar tematyczny, rodzaj finansowania szkolenia i województwo, uzyskujesz informacje o proponowanej ofercie. BUR działa więc jak klasyczna wyszukiwarka, która przez system filtrów pozwala wyłuskać interesujące Ciebie szkolenia i przedstawić je według przyjętego w tym narzędziu klucza. BUR to multimedialna tablica ogłoszeń na miarę XXI wieku – możesz tu szukać oferty dla siebie, a jeśli jesteś instytucją szkoleniową, jako „Podmiot świadczący usługi rozwojowe” możesz wpisać swoją ofertę. Może jednak się zdarzyć, że nie znajdziesz w BUR odpowiedniego dla siebie i swojej firmy szkolenia. Wówczas skorzystaj z utworzonej w Bazie tzw. giełdy usług. Tu przedsiębiorcy mogą zgłaszać zapotrzebowanie na sprecyzowaną usługę szkoleniową – szytą na miarę, idealną dla konkretnej firmy.

Po pomoc do Operatora

Operator jest podmiotem, który na każdym etapie, od rekrutacji po wybór usługi, ma świadczyć przedsiębiorcom pomoc. – Przewidziano wsparcie tzw. mobilnych doradców, którzy będą pracować w terenie, przyjeżdżając do przedsiębiorców w dogodnych dla nich terminach i godzinach. Celem tego wsparcia jest zachęcenie do uczestnictwa w projekcie, pomoc w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej i doradztwo dotyczące wyboru konkretnej usługi odpowiadającej potrzebom podmiotów gospodarczych – dodaje Marta Bujko-Gryczyńska, kierownik Biura Informacji i Promocji EFS Wydziału Zarządzania EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) w Szczecinie.

Koszt uczestnictwa w wybranym kursie czy zajęciach z coachem pokryjesz w całości z własnych środków. Po zrealizowaniu wybranej przez siebie usługi rozwojowej i dokonaniu jej oceny w Bazie przedłożysz potwierdzenie zapłaty Operatorowi i uzyskasz refundację tych wydatków w określonej wysokości.

 

Firma pokrywa zawsze, co do zasady, 50% kosztów szkolenia. Dofinansowanie może być wyższe i wynosić: 70%, gdy dotyczy przedsiębiorców, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych w ramach działania 2.2 PO WER, 70%, gdy szkolenie pozwala zdobyć kwalifikacje potwierdzone certyfikatem, 80%, gdy usługa rozwojowa kierowana jest do pracowników powyżej 50. roku życia i/lub o niskich kwalifikacjach oraz przedsiębiorstw wysokiego wzrostu lub działających w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa lub w Specjalnej Strefie Włączenia.

 

– Operator będzie prowadził akcje informacyjne o uruchomieniu projektu. Informacji należy szukać przede wszystkim na stronach internetowych wnioskodawców. Planowane są też odpowiednie spoty informacyjne w mediach tradycyjnych i społecznościowych, jak również uruchomienie infolinii oraz dedykowanego mailingu. Informacje będą też rozpowszechniane za pośrednictwem instytucji otoczenia biznesu – precyzuje Marta Bujko-Gryczyńska.

 

wysokość wsparcia ze środków EFS dla przedsiebiorców

 

Bardzo cenne jest to, że każdy, kto skorzystał ze szkolenia lub doradztwa, ocenia w BUR tę usługę. Taka opinia jest więc ważną informacją zwrotną dla firmy, która dane szkolenie/doradztwo przeprowadziła, jak i dla potencjalnych kolejnych użytkowników Bazy.

Agata Rokita