Pieniądze dla MŚP

Tylko dzięki realizacji 16 projektów w ramach działania 1.6 w regionie powstaną 432 nowe miejsca pracy – mówi Magdalena Sikorska-Brezgieł, kierownik w Wydziale Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego UMWZ.

W ramach osi priorytetowej 1. „Gospodarka, innowacje, nowe technologie” ogłoszono 14 konkursów. Jakie są rozstrzygnięcia?

Udało nam się zakończyć sześć konkursów. W pozostałych wciąż oceniamy wnioski, a w niektórych nadal trwa nabór. Kilkudziesięciu projektom przyznano dofinansowanie i sukcesywnie zawieramy umowy z beneficjentami. Równolegle ogłaszamy kolejne konkursy, m.in. te w najbliższym czasie będą dotyczyć tworzenia nowych miejsc pracy, wdrażania wyników prac B+R czy kooperacji przedsiębiorstw.

Zakończył się już nabór do drugiego typu projektów w ramach działania 1.1. Co je odróżnia od przedsięwzięć typu 1?

Intencją działania 1.1 jest finansowanie całego procesu powstawania innowacji – od pomysłu do przygotowania do wdrożenia. Osiągnięcie takiego założenia odzwierciedlają dwa różne typy projektów. Projekty typu 1 dotyczą zakupu przez przedsiębiorstwa w jednostce naukowej gotowego wyniku usługi badawczo-rozwojowej związanej z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu, technologii produkcji czy też projektu wzorniczego. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 50 tys. zł. Natomiast przedsięwzięcia typu 2 – Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej – przewidują finansowanie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych samodzielnie przez przedsiębiorstwa lub w ramach partnerstwa naukowo-przemysłowego. W tym ostatnim przypadku liderem musi być firma, a partnerem jednostka naukowa. Projekty typu 2 osiągają większą skalę – minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych to 50 tys. zł. Mogą być też realizowane przez 36 miesięcy, podczas gdy w typie 1 okres ten wynosi 12 miesięcy.

Jeden z pierwszych konkursów dla przedsiębiorców nastawiony był na tworzenie miejsc pracy na wolniej rozwijających się obszarach województwa. Jakie będą efekty realizacji dofinansowanych projektów?

Mówimy o działaniu 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia (SSW). W przedsięwzięcia zaangażowało się 16 firm z różnych branż, np. Fabryka Domów Mobilnych i Szkieletowych „Lark Leisure Homes” Sp. z o.o. zrealizuje projekt, w wyniku którego w Darłowie powstanie zakład produkujący innowacyjne na skalę światową domy mobilne i szkieletowe. STOL-TAP Sp. z o.o. Sp. k. rozpocznie w Szczecinku produkcję wielkogabarytowych formatek meblowych z płyt drewnopochodnych. Winnica Baniewice Sp. z o.o. Sp. k. wdraża projekt obejmujący zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń do produkcji wina musującego. Wszystkie będą zatrudniać nowych pracowników. Warunkiem dopuszczającym do konkursu było bowiem utworzenie minimum 10 miejsc pracy w przedsiębiorstwie. Tylko dzięki realizacji tych 16 projektów, dofinansowanych w kwocie ponad 64 mln zł, w regionie przybędą 432 nowe etaty.

Warto dodać, że planowany na ten rok kolejny nabór w ramach działania 1.6 będzie oparty na analogicznych zasadach. Konkurs zostanie ogłoszony pod koniec kwietnia. Szczegółowe warunki aplikowania zostaną udostępnione w opublikowanym wówczas regulaminie konkursu.

Pierwszy nabór wniosków dotyczący działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji był ograniczony do dwóch branż: chemia oraz przemysł metalowo-maszynowy. Wysokie wymagania w stosunku do projektów nie przestraszyły przedsiębiorców. Wpłynęły aż 132 wnioski. W jakiej fazie realizacji są te projekty?

Beneficjenci są zobowiązani do realizacji projektów w terminie do 31 sierpnia 2018 r. Na obecnym etapie podmioty, z którymi zawarto umowy o dofinansowanie, przedkładają harmonogramy płatności oraz wnioski o płatność. Wypłaciliśmy już pierwsze zaliczki w łącznej kwocie 1 mln zł.

Kolejny, niedawno zakończony konkurs w tym działaniu obejmował kolejne inteligentne specjalizacje. Jakim zainteresowaniem się cieszył?

Na konkurs, który zakończył się 31 stycznia, wpłynęło 96 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ponad 170 mln zł. Tymczasem alokacja przeznaczona na ten nabór wynosiła 52,64 mln zł. Obecnie trwa ocena wstępna projektów polegająca na wyselekcjonowaniu przedsięwzięć spełniających wymogi postawione w regulaminie konkursu. Ponadto na tym etapie powinniśmy doprowadzić do wyeliminowania niespójności w dokumentacji aplikacyjnej oraz skorygować elementy niezgodne z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Jakie projekty mają szansę na dotację w trwającym właśnie trzecim naborze w ramach działania 1.5?

Konkurs dedykowany jest branży turystycznej. Wsparciem zostaną objęte projekty mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw tworzące atrakcje turystyczne lub produkty turystyczne w obszarach określonych w dokumencie strategicznym „Polityka samorządu województwa zachodniopomorskiego w sektorze turystyki”, bądź realizujące przedsięwzięcia inwestycyjne mogące samodzielnie stanowić tzw. generator ruchu turystycznego. We wspomnianym dokumencie wskazano priorytetowe obszary: rozwój turystyki poznawczej i kulturowej, wodnej, innych form turystyki aktywnej, turystyki uzdrowiskowej, a także rodzinnej (w powiązaniu z wymienionymi priorytetami). Nabór wniosków potrwa do 29 maja br. [więcej w artykule „Fundusze na turystykę” – przyp. red.].

Przygotowywane są osobne konkursy dla firm inwestujących na obszarach objętych przez Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). Kto i na co będzie mógł pozyskać dotację?

Mowa tu o dwóch działaniach: 1.7 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz 1.8 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego. O dofinansowanie mogą się ubiegać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Projekty muszą spełnić pewne podstawowe kryteria: ich realizacja powinna prowadzić do wprowadzenia w przedsiębiorstwie innowacji produktowej lub procesowej co najmniej w skali rynku regionalnego, konkurencyjność przedsiębiorstwa musi wzrosnąć co najmniej na poziomie regionalnym, a realizacja przedsięwzięć powinna prowadzić do stworzenia przynajmniej jednego miejsca pracy. W czasie oceny zostaną przyznane dodatkowe punkty, jeżeli projekt będzie wpisywał się w branże wskazane jako kluczowe w strategiach ZIT. Nabory wniosków dla obu działań potrwają do 5 maja br.

Na ten rok zaplanowano również nabory związane z tworzeniem infrastruktury B+R oraz wdrażaniem wyników prac badawczo-rozwojowych.

Ideą działania 1.3 Rozwój publicznej infrastruktury B+R jest zwiększenie wykorzystania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w gospodarce. Wspierane są inwestycje polegające na tworzeniu lub rozwijaniu infrastruktury badawczej w jednostkach naukowych w zakresie niezbędnym do uruchomienia lub rozszerzenia działalności badawczo-rozwojowej w obszarach kluczowych dla rozwoju gospodarczego regionu określonych jako inteligentne specjalizacje. Beneficjentami środków mają zostać uczelnie wyższe, jednostki naukowe lub konsorcja naukowo-przemysłowe ujęte na Zachodniopomorskiej Liście Infrastruktury Badawczej Na Rzecz Przedsiębiorstw. Konkurs ogłaszamy z końcem marca, a alokacja którą udostępnimy wyniesie 50 mln zł.

Z kolei działanie 1.4 Wdrażanie wyników prac B+R ma na celu wykorzystanie przez MŚP wyników projektów badawczo-rozwojowych, w szczególności finansowanych w ramach działania 1.1. Wsparcie zostanie ukierunkowane na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne. Ma to skutkować wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań, prowadzących m.in. do wykreowania nowego dla rynku lub zasadniczo ulepszonego produktu czy usługi, zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa, zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego. Konkurs, na który przeznaczono 42 mln zł, planujemy ogłosić 30 września br.

Działanie 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw przewiduje możliwość nawiązywania współpracy, w tym ponadnarodowej, oraz promocję na nowych rynkach. Jakie przedsięwzięcia były wspierane w pierwszym konkursie przeprowadzonym w 2016 r., a jakie zyskają taką szansę w tegorocznym?

W pierwszym konkursie można się było starać o dofinansowanie trzech typów przedsięwzięć. Pierwszy obejmował wdrożenie indywidualnych strategii ekspansji. Wnioskodawca mógł uzyskać dotację na udział w imprezach targowo-wystawienniczych, misjach gospodarczych, a także na specjalistyczne doradztwo. Projekty typu 2 obejmowały takie działania, jak udział w imprezach targowo-wystawienniczych, misjach gospodarczych, profesjonalne doradztwo mające na celu prezentację oferty grupy przedsiębiorstw (MŚP). W ramach projektów typu 3 dofinansowaniu podlegały wydarzenia wspierające kooperację przedsiębiorców, obejmujące koszty organizacji przedsięwzięcia (począwszy od wynajmu sali i wyposażenia, tłumaczeń, zaprojektowania i druku materiałów promocyjnych), usługi doradcze niezbędne do profesjonalnego przygotowania i prezentacji potencjału gospodarczego grupy. W tym naborze złożono 43 wnioski. W kolejnym konkursie, którego ogłoszenie zaplanowano na 30 czerwca br., będzie się można ubiegać o dofinansowanie podobnych przedsięwzięć. Jest zatem kilka miesięcy na przygotowanie projektów.

Rozmawiał Jerzy Gontarz